Via monitoring en rapportages worden alle uitgezette leerwerkplannen gemonitord. De resultaten worden opgeslagen in de vorm van competentiescores, aantal verrichte leerwerkopdrachten, ontwikkelscores e.d.